tiengcuoigiadinh.com

Tứ Thiên Vương Ðông Phương Trì Quốc Thiên Vương tượng trưng Làm tròn trách nhiệm

? Tứ Thiên Vương: Ðông Phương Trì Quốc Thiên Vương tượng trưng Làm tròn trách nhiệm; Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương tượng trưng cho Cầu tiến bộ, luôn cầu tiến, tuyệt chẳng lạc hậu; Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương, Bắc Phương Ða Văn Thiên Vương tượng trưng Học rộng nghe nhiều.
28/12/2018

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Bình luận mới